Regulamin konkursu "Wygraj wejściówki na Restaurant Week”

Pokaż nam jak sport zmienił twoje życie i wygraj zaproszenie na kolację

I WARUNKI OGÓLNE 

1   Organizatorem Konkursu „Wygraj wejściówki na Restaurant Week” jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk,  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000345704, NIP: 9571031174, REGON: 220929926.

2   Konkurs jest przeprowadzony na wydarzeniu Treningi Biegam Bo Lubię na Stadionie Energa Gdańsk w postach konkursowych w serwisie Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/StadionEnerga/.

3   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4   Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

5   Treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie www.stadionenerga.pl

6   Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7   Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

II Czas trwania Konkursu

1   Konkurs przeprowadzony będzie od 23.10.2017 godz. 17.00 do 25.10.2017 godz. 15.00.

 

III Uczestnicy Konkursu 

1   Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2   Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3   Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4   Uczestnik Konkursu musi spełniać następujące warunki:

a) posiadanie prawidłowo zarejestrowanego, aktywnego konta na portalu społecznościowym facebook.com (dalej „Serwis Facebook”) oraz spełnienie wymagań technicznych niezbędnych dla korzystania z tego portalu,

b) posiadanie profilu rzeczywistego w Serwisie Facebook (dalej „Profil”) zawierającego prawdziwe dane użytkownika w szczególności imię i nazwisko użytkownika,

c) Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).

 

IV Zasady Konkursu

1   Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe za pomocą komentarza lub komentarza ze zdjęciem lub filmem. Napisanie komentarza jest równoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w Konkursie. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

2   Zwycięzcami konkursu może być 10 osób.

3   Zwycięzcę wyłoni Jury Konkursowe na podstawie poprawności i kreatywności udzielonej odpowiedzi.

4   Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora 6 osobowa komisja konkursowa.

5   Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 11.10.2017 r. do godz. 17:00 w komentarzach pod postem konkursowym na wydarzeniu Treningi Biegam Bo Lubię na Stadionie Energa Gdańsk na profilu https://www.facebook.com/StadionEnerga/.

6   Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy - liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

7   W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

8   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie komentarza pod postem z grafiką konkursową. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez Serwis Facebook.

9   Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora na fanpage Stadion Energa Gdańsk o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość prywatną z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko do 26.10.2017 r. do godz. 16:00.

Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

V Przetwarzanie danych osobowych

1   Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego  regulaminu jest Organizator.

2   Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

3   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

4   W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko oraz adres e-mail.

5   Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu „Wygraj wejściówki na Restaurant Week”

”, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

6   Organizator nie ma wpływu, ani nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie oraz transfer danych osobowych udostępnionych w serwisie Facebook. Uczestnik powinien zapoznać się polityką prywatności Serwisu przed przystąpieniem do Konkursu.

 

VI Nagrody

1   Nagrodą w konkursie jest 10 podwójnych zaproszeń na kolację w ramach Restaurant Week.

2   Jeden zwycięzca otrzyma jedno zaproszenie.

3   Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.

4   Nagrody dzienne o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176).

 

VII Wydawanie nagród 

1   Po otrzymaniu wiadomości prywatnej od zwycięzców, organizator prześle kod promocyjny na kolację Restaurant Week.

2   Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 7.10.2017 do 11.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 15.10.2017 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

4   Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

 

VIII Inne postanowienia 

1   Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

3   Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

4   Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na profil https://www.facebook.com/StadionEnerga/ za pośrednictwem serwisu Facebook.

5   Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

6   Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników

7   Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

8   W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

Newsletter

Formularz kontaktowy