Regulamin konkursu na AMBER FEST

Zrób sobie zdjęcie na tle Stadionu Energa Gdańsk, opublikuj na Instagramie lub Twitterze i wygraj nagrody

WARUNKI OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu z okazji AMBER FEST 2017, jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk,  Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000345704, NIP: 9571031174, REGON: 220929926.
1.2. Konkurs jest przeprowadzony w serwisie Instagram i Twitter.
1.3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).
1.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na stronie www.stadionenerga.pl
1.6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. CZAS TRWANIA KONKURSU

 2.1. Konkurs przeprowadzony będzie od 9.09.2017, godz. 11:00 do 10.09.2017, godz. 23:59.

3. UCZESTNICY KONKURSU

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
3.2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
3.3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. ZASADY KONKURSU

4.1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dodanie z wykorzystaniem funkcjonalności serwisów Instagram lub Twitter Zdjęcia Konkursowego, które będzie przedstawiać autora lub jego znajomych na tle Stadionu Energa Gdańsk. Zdjęcie musi być zrobione podczas zabawy na AMBER FEST 2017.
4.2. Pod uwagę będą brane wyłącznie zdjęcia opublikowane w serwisie Instagram lub Twitter i opatrzone obydwoma tagami: #AMBERFEST, #StadionEnerga. W  Konkursie biorą udział nowe zdjęcia.
4.3.  Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.
4.5. Jury Konkursowe na podstawie kreatywności oraz walorów estetycznych wykonanego zdjęcia wyłoni dwóch zwycięzców Konkursu.
4.6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie specjalnie powołana przez Organizatora 6 osobowa komisja konkursowa.
4.7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 12.09.2017 do godz. 20:00 za pomocą dedykowanego wpisu konkursowego na profilu instagram.com/StadionEnerga i/lub twitter.com/StadionEnerga.
4.8. Jeżeli nie będą mogli zostać wyłonieni Zwycięzcy - liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród, to zgodnie z postanowieniami Regulaminu, nieprzyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.
4.9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełnią warunki Regulaminu.
4.10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dotarciu zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ zgłoszenia w formie widocznego publicznie zdjęcia wgranego do serwisu Instagram/Twitter. Data i godzina wpływu zgłoszenia konkursowego zostanie ustalona na podstawie zarejestrowanej przez Serwis Instagram lub Twitter.
4.11. Zwycięzca zobowiązany jest, od chwili poinformowania przez Organizatora na profilu Stadion Energa o wynikach Konkursu, przesłać zwrotną wiadomość prywatną z danymi niezbędnymi do przekazania nagrody, tj. imię, nazwisko do 13.09.2017 do 23.59. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia z winy Uczestnika powodujące niemożliwość doręczenia nagrody skutkują utratą prawa do niej, a nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizator.
4.12. Biorąc udział w Konkursie, Użytkownik oświadcza, że wyraża lub posiada zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób widniejących na przesłanej fotografii w ramach Konkursu, na stronach internetowych Organizatora i na jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram, Twitter oraz Facebook.
4.13. Uczestnik przystępując do Konkursu przyjmuje do wiadomości, że Praca Konkursowa powinna spełniać poniższe warunki:
a) powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika,
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
c) nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, w tym logotypów, poza logotypami aktualnych oficjalnych partnerów stadionu oraz wydarzeń orgaznizowanych na stadionie
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich (majątkowych i osobistych).
4.14. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu na każdym jego etapie w przypadku naruszenia jakiegokolwiek punktu Regulaminu. 

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego  regulaminu jest Organizator.
5.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
5.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook lub poczty e-mail (arena@personal-pr.pl)
5.4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: od Zwycięzcy imię i nazwisko.
5.5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu AMBER FEST 2017, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.”

6. NAGRODY

6.1. Nagrodami w konkursie jest:
Kufel AMBER FEST, koszulka pamiątkowa AMBER FEST oraz podwójny bilet na zwiedzanie Stadionu Energa Gdańsk.
6.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
6.4. Nagrody dzienne o wartości do 760 zł brutto korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz.176). 

7. WYDAWANIE NAGRÓD

7.1. Nagrody będzie można odebrać w sekretariacie FUN ARENY w godzinach jej funkcjonowania. W celu odebrania biletów Zwycięzca zobowiązany są do podania imienia i nazwiska.
7.2. Przed odbiorem Nagrody Zwycięzca zobowiązany jest potwierdzić odbiór Nagrody w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
7.3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 9.09.2017 r. do dnia 10.09.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 11.09.2017 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.
7.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).
7.5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. 

8. INNE POSTANOWIENIA 

8.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
8.2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.
8.3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.
8.4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji jego uczestników
8.5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.
8.6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.
8.7. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Newsletter

Formularz kontaktowy